Sheri Chapman

General Counsel,
916-658-8267
schapman@calcities.org

Sheri Chapman is General Counsel for the League of California Cities.