Jiu Zhang

Zhang, Jui
Accounting Specialist,
(916) 658-8241
jzhang@calcities.org

Jiu Zhang is the Accounting Specialist for the League of California Cities.